Die Vergabestellen für .FR und .Pt geben bisher gesperrte 2-stellige Domains frei.

.FR – Afnic

Die Vergabe unter .FR erfolgt ab dem 08.Dezember 2014. An dem Tag startet die Sunrise Phase für Inhaber von Marken. Die Sunrise Phase dauert bis zum 09. Februar 2015.  Vom 16. Februar bis zum 16. März 2015 gibt es eine Landrush Phase, in der fallende Preise zu zahlen sind:

Woche 1: 15.000 EUR

Woche 2: 10.000 EUR

Woche 3: 5.000 EUR

Woche 4: 100 EUR

Ab dem 17. März beginnt die Live Registrierung für 2-stellige .FR Domains, falls bis dahin noch welche frei sind.

Bei der Vergabe der .FR Domains sind nur einige Namen ausgeschlossen:

fr.fr
re.fr
pm.fr
yt.fr
tf.fr
wf.fr
nc.fr
pf.fr
mf.fr
bl.fr
gp.fr
mq.fr
gf.fr
co.fr
tm.fr
nh.fr

Liste der verfügbaren Domains (PDF)

registration rules für 2-stellige Domains (PDF)

 

.PT – dns.pt

Die Vergabe unter .PT erfolgt ab dem 04. November 2014. Die Vergaberegeln teilen den Namensbestand in 3 Teile:

  1.  Nicht verfügbare Namen (z.B. alle Länder ccTLDs wie de, it, uk usw)
  2. Domainnamen Vergabe im first-come, first-served Verfahren ab dem 03. November 2014 *
  3. Auktion auf Sedo.com vom 04. November bis 11. Dezember 2014: (Mindestpreis 499 EUR) der folgenden Strings: or, xs, 99,11, 22, 55,88, ex, ok, hw, ko, pc, sw, 00, 01, 07, 09, 10, 20, 21, 30, 33, 3g, 40, 44, 4g, 50, 5g, 60, 66, 69, 70, 77, 80, 90, b2, b4, kk, oo, qi, t0, t1, t2, t3, t4, t5, xx, ya, hj, pq, ou.

 

* Verfügbar ab dem 03. November 2014 nach first-come, first-served Verfahren:

02, 03, 04, 05, 06, 08, 0a, 0á, 0à, 0â, 0ã, 0b, 0c, 0ç, 0d, 0e, 0é, 0ê, 0f, 0g, 0h, 0i, 0í, 0j, 0k, 0l, 0m, 0n, 0o, 0ó, 0ô, 0õ, 0p, 0q, 0r, 0s, 0t, 0u, 0ú, 0v, 0w, 0x, 0y, 0z, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 1á, 1à, 1â, 1ã, 1b, 1c, 1ç, 1d, 1e, 1é, 1ê, 1f, 1g, 1h, 1i, 1í, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1ó, 1ô, 1õ, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1ú, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2a, 2á, 2à, 2â, 2ã, 2b, 2c, 2ç, 2d, 2e, 2é, 2ê, 2f, 2g, 2h, 2i, 2í, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2ó, 2ô, 2õ, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2ú, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3a, 3á, 3à, 3â, 3ã, 3c, 3ç, 3d, 3e, 3é, 3ê, 3f, 3h, 3i, 3í, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3ó, 3ô, 3õ, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3ú, 3v, 3w, 3x, 3y, 3z, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4a, 4á, 4à, 4â, 4ã, 4b, 4c, 4ç, 4d, 4e, 4é, 4ê, 4f, 4h, 4i, 4í, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 4ó, 4ô, 4õ, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ú, 4v, 4w, 4x, 4y, 4z, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 5a, 5á, 5à, 5â, 5ã, 5b, 5c, 5ç, 5d, 5e, 5é, 5ê, 5f, 5h, 5i, 5í, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5ó, 5ô, 5õ, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5ú, 5v, 5w, 5x, 5y, 5z, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 6a, 6á, 6à, 6â, 6ã, 6b, 6c, 6ç, 6d, 6e, 6é, 6ê, 6f, 6g, 6h, 6i, 6í, 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6ó, 6ô, 6õ, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6ú, 6v, 6w, 6x, 6y, 6z, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 7a, 7á, 7à, 7â, 7ã, 7b, 7c, 7ç, 7d, 7e, 7é, 7ê, 7f, 7g, 7h, 7i, 7í, 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7ó, 7ô, 7õ, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7ú, 7v, 7w, 7x, 7y, 7z, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 8a, 8á, 8à, 8â, 8ã, 8b, 8c, 8ç, 8d, 8e, 8é, 8ê, 8f, 8g, 8h, 8i, 8í, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8ó, 8ô, 8õ, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8ú, 8v, 8w, 8x, 8y, 8z, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9a, 9á, 9à, 9â, 9ã, 9b, 9c, 9ç, 9d, 9e, 9é, 9ê, 9f, 9g, 9h, 9i, 9í, 9j, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9ó, 9ô, 9õ, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9ú, 9v, 9w, 9x, 9y, 9z, a0, á0, à0, â0, ã0, a1, á1, à1, â1, ã1, a2, á2, à2, â2, ã2, a3, á3, à3, â3, ã3, a4, á4, à4, â4, ã4, a5, á5, à5, â5, ã5, a6, á6, à6, â6, ã6, a7, á7, à7, â7, ã7, a8, á8, à8, â8, ã8, a9, á9, à9, â9, ã9, aa, aá, aà, aâ, aã, áa, áá, áà, áâ, áã, àa, àá, àà, àâ, àã, âa, âá, âà, ââ, âã, ãa, ãá, ãà, ãâ, ãã, ab, áb, àb, âb, ãb, aç, ác, áç, àc, àç, âc, âç, ãc, ãç, ád, àd, âd, ãd, aé, aê, áe, áé, áê, àe, àé, àê, âe, âé, âê, ãe, ãé, ãê, áf, àf, âf, ãf, ág, àg, âg, ãg, ah, áh, àh, âh, ãh, aí, ái, áí, ài, àí, âi, âí, ãi, ãí, aj, áj, àj, âj, ãj, ak, ák, àk, âk, ãk, ál, àl, âl, ãl, ám, àm, âm, ãm, án, àn, ân, ãn, aó, aô, aõ, áo, áó, áô, áõ, ào, àó, àô, àõ, âo, âó, âô, âõ, ão, ãó, ãô, ãõ, ap, áp, àp, âp, ãp, áq, àq, âq, ãq, ár, àr, âr, ãr, ás, às, âs, ãs, át, àt, ât, ãt, aú, áu, áú, àu, àú, âu, âú, ãu, ãú, av, áv, àv, âv, ãv, áw, àw, âw, ãw, áx, àx, âx, ãx, ay, áy, ày, ây, ãy, áz, àz, âz, ãz, b0, b1, b3, b5, b6, b7, b8, b9, bá, bà, bâ, bã, bc, bç, bé, bê, bí, bk, bl, bó, bô, bõ, bq, bu, bú, bx, c0, ç0, c1, ç1, c2, ç2, c3, ç3, c4, ç4, c5, ç5, c6, ç6, c7, ç7, c8, ç8, c9, ç9, cá, cà, câ, cã, ça, çá, çà, çâ, çã, cb, çb, cç, çc, çç, çd, ce, cé, cê, çe, çé, çê, çf, çg, çh, cí, çi, çí, cj, çj, çk, çl, çm, çn, có, cô, cõ, ço, çó, çô, çõ, çp, cq, çq, çr, cs, çs, ct, çt, cú, çu, çú, çv, çw, çx, çy, çz, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, da, dá, dà, dâ, dã, dc, dç, dd, dé, dê, df, dg, dh, dí, dl, dó, dô, dõ, dp, dq, dr, ds, dt, du, dú, dv, dw, dx, dy, e0, é0, ê0, e1, é1, ê1, e2, é2, ê2, e3, é3, ê3, e4, é4, ê4, e5, é5, ê5, e6, é6, ê6, e7, é7, ê7, e8, é8, ê8, e9, é9, ê9, ea, eá, eà, eâ, eã, éa, éá, éà, éâ, éã, êa, êá, êà, êâ, êã, eb, éb, êb, eç, éc, éç, êc, êç, ed, éd, êd, eé, eê, ée, éé, éê, êe, êé, êê, éf, êf, ég, êg, eh, éh, êh, ei, eí, éi, éí, êi, êí, ej, éj, êj, ek, ék, êk, el, él, êl, ém, êm, en, én, ên, eo, eó, eô, eõ, éo, éó, éô, éõ, êo, êó, êô, êõ, ep, ép, êp, eq, éq, êq, ér, êr, és, ês, ét, êt, eú, éu, éú, êu, êú, ev, év, êv, ew, éw, êw, éx, êx, ey, éy, êy, ez, éz, êz, f0, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, fa, fá, fà, fâ, fã, fc, fç, fd, fe, fé, fê, ff, fg, fh, fí, fl, fn, fó, fô, fõ, fp, fq, fs, ft, fu, fú, fv, fw, fx, fy, fz, g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, gá, gà, gâ, gã, gc, gç, gé, gê, gí, gj, gk, go, gó, gô, gõ, gú, gv, gx, gz, h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, ha, há, hà, hâ, hã, hb, hc, hç, hd, he, hé, hê, hf, hg, hh, hi, hí, hl, ho, hó, hô, hõ, hq, hs, hú, hv, hx, hy, hz, i0, í0, i1, í1, i2, í2, i3, í3, i4, í4, i5, í5, i6, í6, i7, í7, i8, í8, í9, ia, iá, ià, iâ, iã, ía, íá, íà, íâ, íã, ib, íb, ic, iç, íc, íç, íd, ié, iê, íe, íé, íê, if, íf, íg, ih, íh, ii, ií, íi, íí, ij, íj, ik, ík, íl, ím, ín, ió, iô, iõ, ío, íó, íô, íõ, íp, íq, ír, ís, ít, iu, iú, íu, íú, iv, ív, iw, íw, ix, íx, iy, íy, iz, íz, j0, j1, j2, j3, j4, j5, j6, j7, j8, j9, ja, já, jà, jâ, jã, jc, jç, jd, jé, jê, jg, jh, ji, jí, jj, jk, jl, jó, jô, jõ, jq, jr, js, jt, ju, jú, jv, jw, jx, jy, jz, k0, k1, k2, k3, k5, k6, k7, k8, k9, ka, ká, kà, kâ, kã, kb, kc, kç, kd, ké, kê, kf, kí, kj, kl, kó, kô, kõ, kq, ks, kt, ku, kú, kv, kx, l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, lá, là, lâ, lã, lç, ld, le, lé, lê, lf, lh, lí, lj, ll, lm, ln, lo, ló, lô, lõ, lp, lq, lú, lw, lz, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, má, mà, mâ, mã, mb, mç, mé, mê, mi, mí, mó, mô, mõ, mú, n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, ná, nà, nâ, nã, nç, nd, né, nê, nh, ní, nj, nk, nm, nn, nó, nô, nõ, nq, ns, nt, nú, nv, nw, nx, ny, o0, ó0, ô0, õ0, o1, ó1, ô1, õ1, o2, ó2, ô2, õ2, o3, ó3, ô3, õ3, o4, ó4, ô4, õ4, o5, ó5, ô5, õ5, o6, ó6, ô6, õ6, o7, ó7, ô7, õ7, o8, ó8, ô8, õ8, o9, ó9, ô9, õ9, oá, oà, oâ, oã, óa, óá, óà, óâ, óã, ôa, ôá, ôà, ôâ, ôã, õa, õá, õà, õâ, õã, ob, ób, ôb, õb, oc, oç, óc, óç, ôc, ôç, õc, õç, od, ód, ôd, õd, oe, oé, oê, óe, óé, óê, ôe, ôé, ôê, õe, õé, õê, of, óf, ôf, õf, og, óg, ôg, õg, oh, óh, ôh, õh, oí, ói, óí, ôi, ôí, õi, õí, oj, ój, ôj, õj, ók, ôk, õk, ol, ól, ôl, õl, óm, ôm, õm, on, ón, ôn, õn, oó, oô, oõ, óo, óó, óô, óõ, ôo, ôó, ôô, ôõ, õo, õó, õô, õõ, op, óp, ôp, õp, oq, óq, ôq, õq, ór, ôr, õr, os, ós, ôs, õs, ot, ót, ôt, õt, oú, óu, óú, ôu, ôú, õu, õú, ov, óv, ôv, õv, ow, ów, ôw, õw, ox, óx, ôx, õx, oy, óy, ôy, õy, oz, óz, ôz, õz, p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, pá, pà, pâ, pã, pb, pç, pd, pé, pê, pi, pí, po, pó, pô, põ, pp, pu, pú, pv, px, pz, q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, qá, qà, qâ, qã, qb, qc, qç, qd, qe, qé, qê, qf, qg, qh, qí, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qó, qô, qõ, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qú, qv, qw, qx, qy, qz, r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, ra, rá, rà, râ, rã, rb, rc, rç, rd, ré, rê, rf, rg, rh, ri, rí, rj, rk, rl, rm, rn, ró, rô, rõ, rp, rq, rt, rú, rv, rx, ry, rz, s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, sá, sà, sâ, sã, sç, sé, sê, sf, sí, só, sô, sõ, sp, sq, sú, t6, t7, t8, t9, ta, tá, tà, tâ, tã, tç, té, tê, ti, tí, tó, tô, tõ, tq, ts, tu, tú, tx, ty, u0, ú0, u1, ú1, ú2, u3, ú3, u4, ú4, u5, ú5, u6, ú6, u7, ú7, u8, ú8, u9, ú9, uá, uà, uâ, uã, úa, úá, úà, úâ, úã, ub, úb, uç, úc, úç, ud, úd, ue, ué, uê, úe, úé, úê, uf, úf, úg, uh, úh, ui, uí, úi, úí, uj, új, úk, úl, um, úm, un, ún, uo, uó, uô, uõ, úo, úó, úô, úõ, úp, úq, ur, úr, ús, ut, út, uu, uú, úu, úú, uv, úv, uw, úw, ux, úx, úy, úz, v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, vá, và, vâ, vã, vb, vç, vd, vé, vê, vf, vh, ví, vj, vk, vl, vm, vo, vó, vô, võ, vp, vq, vr, vs, vú, vv, vx, vy, vz, w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, wa, wá, wà, wâ, wã, wb, wc, wç, wd, we, wé, wê, wg, wh, wi, wí, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wó, wô, wõ, wp, wq, wr, wt, wu, wú, wv, ww, wx, wy, wz, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, xa, xá, xà, xâ, xã, xb, xc, xç, xd, xe, xé, xê, xf, xg, xh, xi, xí, xj, xk, xm, xn, xo, xó, xô, xõ, xp, xq, xr, xt, xu, xú, xv, xw, xy, xz, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, yá, yà, yâ, yã, yb, yc, yç, yd, yé, yê, yf, yg, yh, yi, yí, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yó, yô, yõ, yp, yq, yr, ys, yu, yú, yv, yw, yx, yy, yz, z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, zá, zà, zâ, zã, zb, zc, zç, zd, ze, zé, zê, zf, zg, zh, zi, zí, zj, zk, zl, zn, zo, zó, zô, zõ, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zú, zv, zx, zy, zz.